New Products
Bu Zhong Yi Qi Wan

Bu Zhong Yi Qi Wan
Model:
Price: $6.95Buy Now 

Indications Fatigue, prolapsed organs, weak digestion Bu zhong Yi qi Wan The dosage: Orally, one sachet per time with warm water, 2 or 3 times per day. Functions Tonifies qi, regulates digestion, pulls up prolapsed organs Bu zhong Yi qi Wan Size: 6g X 10sachets Manufacturer: Beijing Tongrentang

Yunnan Baiyao Capsules 1 box

Yunnan Baiyao Capsules 1 box
Model:
Price: $9.95Buy Now 

Yunnan Baiyao Capsules Relieves pain, disperses stagnant blood, stops bleeding, invigorates the blood. Dosage: 1-2 capsules per time, 4 times a day. Contains 16 capsules, 0.25g/capsule.